Baby by Louter geeft op alle artikelen garantie. Normaliter is dit de fabrieksgarantie die van de fabrikant uit standaard wordt aangeboden. Bij de meeste producten kun je de fabrieksgarantie dan ook terugvinden bij de specificaties. Wij proberen alles zo duidelijk mogelijk bij de producten te omschrijven. Iedere aanvullende (fabrieks)garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat men er redelijkerwijs van mag verwachten.

Voorwaarden
Baby by Louter stelt zich tegenover afnemer aansprakelijk voor schade aan de zaken, optredende tijdens de in de offerte dan wel de productbijsluiter vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat afnemer de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor meubelen, woningtextiel en vloerbedekking sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Hieronder wordt onder andere verstaan geen oververhitting bij centrale of andere verwarming, het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte.